ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “ ສຂຝ ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: “Information and Training Center“, ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ITC“ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີຖານະເທົ່າກົມ; ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໜ້າທີ່

1. ຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຕາມທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນໍາເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ, ເວັບໄຊ, ຫໍສະໝຸດ, ຈັດພິມຈຳໜ່າຍວາລະສານ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ; ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ;

3. ຮິບໂຮມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນເປັນຄັງຂໍ້ມູນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ;

4. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເປັນລະບົບ;

5. ສ້າງຄູຝຶກ, ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປັບປຸງລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ມີປະສິດຜົນສູງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ;

6. ພັດທະນາຫໍສະໝຸດ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ສາມາດບໍລິການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ;

7. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວາລະສານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ;

8. ຈັດຕັງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

9. ແປ, ຮຽບຮຽງຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມ;

10. ບຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ ແລະ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

11. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມທັງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

12. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກວິຊາການ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ;

13. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການ;

14. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ລາຍງານຄະນະນຳສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຊີ້ນຳ;

15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

  1. ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
  2. ພະແນກ ຝຶກອົບຮົມ;
  3. ພະແນກ ຫໍສະໝຸດ;
  4. ພະແນກ ວາລະສານ;
  5. ພະແນກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ສຂຝ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 69 ປີ ແລະ ວັນນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດຄົບຮອບ 78 ປີ

ສຂຝ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 69 ປີ ແລະ ວັນນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດຄົບຮອບ 78 ປີ       ໃນຕອນເຊົ້າ…

ອ່ານຕໍ່..

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນນາລັກສາດ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນນາລັກສາດ         ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຝຶກອົບວຽກງານຫໍສະໝຸດເປັນເວລາ1 ວັນເຕັມ,…

ອ່ານຕໍ່..

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ລົງຝຶກວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ລົງຝຶກວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີສໍາເລັດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 7-9 ກຸມພາ 2024,…

ອ່ານຕໍ່..

ໜ່ວຍພັກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈັດພິທີຮັບສະມາຊິກພັກໃໝ່

ໜ່ວຍພັກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈັດພິທີຮັບສະມາຊິກພັກໃໝ່ ໜ່ວຍພັກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈັດພິຮັບສະມາຊິກພັກໃໝ່ ຈໍານວນ 4 ສະຫາຍ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024…

ອ່ານຕໍ່..

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຂຽນຂ່າວ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ “ເຕັກນິກການຂຽນຂ່າວ”   ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ມັງກອນ 2024 ທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ…

ອ່ານຕໍ່..

ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫຼັກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທີເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ

ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທີເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2024 ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ຫຼັກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ;…

ອ່ານຕໍ່..

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:
ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ:
020 55597494