ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາສາກົນ

ຫົວຂໍ້: ການລະດົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຮັບປະກັນການພັດທະນາຢູ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ

ວາລະທີ 1: ທຶນສຳລັບການພັດທະນາຢູ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ

ລຳດັບຊື່ບົດນໍາສະເໜີນຳສະເໜີໂດຍຈາກພາກສ່ວນ
1ຕີລາຄາຜົນການລະດົມ, ນໍາໃຊ້ທຶນ ໃນການພັດທະນາຢູ່ລາວທ່ານ ປອ. ດາວສະຫວັນ ເຄືອມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
2ນະໂຍບາຍການລະດົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນປະເທດໃນການພັດທະນາຢູ່ຫວຽດນາມໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຫງວຽນ ງ໋ອກ ຕວ່ານ
ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດ
 ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ
3 ຕີລາຄາສະພາບການພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລະດົມ, ນໍາໃຊ້ທຶນໃນການພັດທະນາຢູ່ຫວຽດນາມ ທ່ານ ປອ. ຟ້າມ ແອ່ງ ຕວັນ
ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດຫວຽດນາມ
 ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ
4ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ, ສາກົນ ແລະ ຂໍ້ສະດວກ, ພາກພື້ນ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນໃນການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ທ່ານ ປທ. ນາງ ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ
ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ
 ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ວາລະທີ 2: ເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ກັບການພັດທະນາຢູ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ

ລຳດັບຊື່ບົດນໍາສະເໜີນຳສະເໜີໂດຍຈາກພາກສ່ວນ
1ບົດບາດຂອງພາກພື້ນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ (FDI) ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ຫວຽດນາມທ່ານ ປອ. ດົ່ງ ວັ່ນ ຈຸ່ງ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໂລກສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມຫວຽດນາມ
2ຕີລາຄາສະພາບການພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລະດົມ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການພັດທະນາທ່ານ ປທ. ອູສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
3 ຕີລາຄາຜົນການລະດົມ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການພັດທະນາຢູ່ຫວຽດນາມທ່ານ ຮສ. ປອ. ໂງ ຕວັນ ເງຍ ຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະສາດການເມືອງ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ
4ຕີລາຄາຜົນການລະດົມ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການພັດທະນາຢູ່ລາວທ່ານ ປອ. ຄຳມອນ ຈັນທະຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
ຊື່ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ2:

ຊື່ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ3: