ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2024