ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂລກາພິວັດຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງເອກະສານສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ ຖານຂໍ້ມູນຫໍສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ