ການຫັນປ່ຽນຈາກອະດີດໄປສູ່ອະນາຄົດລະຫວ່າງຮຸ່ນຄົນໄວຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ

ເຂົ້າເບິ່ງເອກະສານສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ ຖານຂໍ້ມູນຫໍສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ